På Female Founders Club värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 1. Vad är en personuppgift?
  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Förutom det rent uppenbara såsom personnummer, adress och telefonnummer, så kan även bilder, video- och ljudinspelningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter t.ex. IP-nummer är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
 2. Vad är en behandling av personuppgifter?
  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
 3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
  Female Founders Club ett varumärke ägt av A.L.W Communication  AB  org. 556931-9584. Bondegatan 44 B 116 330 Stockholm
 4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och varför?
 5. a) För att kunna hantera din tillgång till vår digitala plattform de de utbildningar du köpt ligger

Vad använder vi dina uppgifter till?
Hantering av betalning via Klarna eller Billmate samt inloggning till din kursplattform och tillhörande kommunikativa mail för att ge dig förutsättningar för att ta dig igenom utbildningen.

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningsinformation
Köpinformation t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress
Användaruppgifter för Mina sidor

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och för att du ska kunna ta del av utbildningsplattformen och komma åt dina kurser. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att du ej önskar ta del av utbildningarna,

 1. b) För att kunna hantera medlemsärenden och frågor om kurser

Vad använder vi dina uppgifter till?
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor via mail eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier

Identifiering

Utredning av eventuella klagomål och supportärenden inklusive teknisk support

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn

Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer

Din korrespondens, t ex e-post

Användaruppgifter för Mina sidor, endast medlemmar

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 1. c) För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Vad använder vi dina uppgifter till?

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara.

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsformation

Din korrespondens

Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Användaruppgifter för Mina sidor,

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet upphör (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

 

 1. d) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar, event eller liknande.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar

Identifiering och kontroll av ålder

Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster t.ex. utbetalningar eller resebokningar

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn

Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

 1. e) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser t.ex. incidentrapportering i butik. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor.

Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Vilka personuppgifter använder vi?

 

Köp- och användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar t.ex. språkinställning, IPadress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 1. f) För att kunna administrera ditt köp och för att kunna skapa Mina sidor

Vad använder vi dina uppgifter till?

Skapandet av inloggningsfunktion

Säkerställande av din identitet 

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter

Möjligheten för dig att följa ditt köp och betalningshistorik

Hantering av dina kundval t.ex. din profil och dina inställningar

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer

Köphistorik

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Användarnamn och lösenord

Inställningar avseende din profil och dina personliga val

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att du ej önskar ta del av kurserna längre.

 1. g) För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

Vad använder vi dina uppgifter till?

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event. Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser om produkter och kommunikationskanaler samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Analyser av de uppgifter vi samlar inför ändamålet.
Baserat på de uppgifter vi samlar in t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp s.k. kundsegment eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden.

Vilka personuppgifter använder vi?

Namn

Användarnamn

Medlemsnummer

 

Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas. 

 

 1. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
  De uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig när du gör dina köp och hur du använder våra tjänster, är de uppgifter vi använder oss av.

  6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  De vi delar dina personuppgifter med för att uppfylla vår del av köpeavtalet är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

1) Eventarrangörer 

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

4) Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.


5) Marknadsföringssystem för att styra annonser.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

 1. Var behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.
 2. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.
 3. Vad har du för rättigheter som registrerad?
  Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att om vi får en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos Female Founders Club kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor, annars kan du alltid kontakta kundtjänst.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 1. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

 1. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På femalefoundersclub.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.). 

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

 1. Kan du själv styra användningen av cookies?

Du kan själv styra användningen av cookies via din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 1. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 1. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 1. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Har du någon fråga om vår integritetspolicy eller om vårt dataskydd har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden. Kontakta vår kundservice som hjälper dig till rätt person. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på femalefoundersclub.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-05-24.

Vid frågor, kontakta kundservice: malin@femalefoundersclub.se